Materi PAI XI : Iman kepada Kitab-kitab Allah

Diposting oleh Andy2dsd pada 16:43, 22-Peb-12

Iman kepada Kitab-kitab Allah

 

 

Pengertian Iman kepada Kitab-kitab Allah

1.     Pengertian kitab-kitab Allah

Sebelum membahas tentang kitab-kitab Allah swt, terlebih dahulu kita jelaskan tentang

pengertian kitab dan suhuf.Kitab ialah wahyu allah swt. Yang disampaikan kepada para Rasul

untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedomanhidupnya. Sedangkan yang

dimaksud suhuf ialah wahyu Allah swt. yang disampaikan kepada para rasul, merupakan

dasar atau nasihat secara umum tetapi tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada umat

manusia. Suhuf dapat pula diartikan dengan lembaran-lembaran yang tertulis.

Beriman kepada kitab-kitab Allah swt. berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh

hati bahwa Allah swt. telah menurunkan kitab-kitab-Nya kepada rasul yang berisi wahyu

untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia.

Beriman kepada kitab-kitab Allah swt merupakan rukun iman yang ketiga. Umat Islam wajib

percaya dan meyakini dengan sungguh-sungguh.

 

Secara bahasa, Kitab artinya tulisan, buku, ketetapan. Sedangkan menurut syariat agama Islam, yang dimaksud  kitab adalah kumpulan wahyu yang dibukukan yang diberikan/diturunkan kepada para nabi didalamnya terkandung ajaran/syariat yang harus dijalankan oleh manusia, dan wajib disebarluaskan 

 

 

2.     Pengertian Beriman kepada Kitab-kitab Allah

Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umat manusia.

 

3.     Dalil Naqli dan Aqli yang terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah

 

a.         Dalil Naqli

 

 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. (QS.An Nisa’:136)

 

b.     Dalil Aqli

1.      Ditemukannya mayat raja firaun dilaut merah sekitar tahun 70an, membuktikan adanya nabi Musa AS. Dan ini terdapat dalam Al Qur’an.

2.      Proses terjadinya hujan menurut ilmu fisika, dan proses terjadi manusia dalam rahim menurut ilmu kedokteran. Semuanya sama dengan yang tertulis di dalam Al Qur’an.

 

4.     Garis besar Isi Kitab-kitab Allah

Secara gariis besar isi kitab-kitab Allah meliputi beberapa hal di bawah ini:

a.   Ajaran tentang Tauhid (keesaan Allah)

b.   Mengajarkan akidah (keimanan) yang benar.

c.   Hukum-hukum dan peraturan Allah.

d.   Berisi janji tentang pahala dan ancaman Allah.

e.   Berisi perintah dan larangan Allah.

f.    Berisi kisah tentang umat manusia terdahulu agar menjadi pelajaran.

 

5.   Cara Beriman kepada Kitab-kitab Allah

a.   Beriman kepada Kitab-kitab Allah sebelum Al-Qur’an, caranya adalah:

      1).   Meyakini bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu Allah bukan karangan dari para rasul.

      2).  Meyakini kebenaran isinya.

 

b.   Beriman kepada Al-Qur’an. Caranya

      1).   Meyakini bahwa Al-Qur’an itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad Saw.

      2).  Meyakini isi Al-Qur’an dijamin kebenarannya, tanpa ada keraguan sedikitpun.

                  3).  Mempelajari, memahami dan menghayati isiAl-Qur’an.

      4).  Mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

 


Baca Juga:

® 2 Cara Mempercepat Koneksi Browsing & Download di Warnet 
 
®  RAHASIA MENDAPAT FOLLOWER TWITTER TANPA BANYAK FOLLOWING 
 
® NEW AUTO RETWEET PENGGANTI AUTO FOLLOWER
TWITTER


© CARA BARU MEMPERBESAR RAM ANDROID 
 
® TIPS SUKSES ANAK BAND DARI CAPUNG JAVA JIVE  
 
© TIPS MENAMBAH FITUR BARU DI MYWAPBLOG  
 
® RENCANA BESAR NOAH UNTUK SAHABAT DI 3 NEGARA  
 
© Cara Mendapat Penghasilan Lewat Iklan


® Auto Follower Twitter Masih Work 100%


© Cara Memberi Proteksi Flashdisk Dengan Pasword Tanpa Software

B.      Nama-nama Kitab Allah dan Rasul yang menerimanya

1.   Kitab Taurat diwahyukan kepada nabi Musa as, sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israil. Isi kandungan Kitab Taurat meliputi hal-hal sbb:

a.   Kewajiban meyakini keesaan Allah.

b.   Larangan menyembah berhala.

c.   Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia.

d.   Supaya mensucikan hari Sabtu (Sabat)

e.   Menghormati kedua orangtua.

f.    Larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar.

g.   Larangan berbuar zina.

h.   Larangan mencuri.

i.    Larangan menjadi saksi palsu.

j.    Larangan mengambil hak orang lain.

 

2.   Kitab Zabur yang diwahyukan kepada nabi Daud as, sebagai pedoman hidup bagi kaumnya. Kitab Zabur berisikan do’a-do’a, dzikir, nasehat, dan kata-kata hikmah.

 

3.   Kitab Injil yang diwahyukan kepada nabi Isa as. sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israil Berisikan tetang mengesakan Allah. Injil bertugas memperbaiki agama Bani Israil yang telah menyeleweng. Dijelaskan didalamnya bahwa kelak akan datang nabi akhir jaman yaitu nabi Muhammad SAW.

4.   Kitab Al Qur’an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw,  untuk menjadi petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Arab. Al-Qur’an sebagai kitab suci terakhir, isinya meliputi seluruh kitab-kitab terdahulu.

Pada dasarnya semua kitab-kitab Allah mengandung ajaran yang sama, yaitu: ajaran tentang tauhid (mengesakan Allah). Yang membedakannya tentang tata cara (syariat) disebabkan adanya perbedaan waktu dan tempat.        

                                                  

Selain 4 kitab tersebut, Allah swt telah menurunkan suhuf. Suhuf berasal dari kata shahifah, yang artinya lembaran wahyu Allah swt.

Firman Allah Swt :

 

Artinya: Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, (yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa (QS. Al-’Ala:18-19)

 

 

Diantara nabi-nabi yang menerima suhuf adalahsbb:

g.   Nabi Adam a.s 10 suhuf.

h.   Nabi Syis a.s menerima sebanyak  60 suhuf.

i.    Nabi Idris a.s menerima sebanyak 30 suhuf

j.    Nabi Ibrahim as menerima sebanyak 30 suhuf

k.   Nabi Musa as menerima sebanyak 10 suhuf

 

 

C.     Al Qur’an sebagai kitab Suci Umat Islam

Al-Qur’an menurut bahasa artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah: Al-Qur’an adalah kalam atau firman Allah berupa mukjizat yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang membacanya termasuk ibadah.

 

Al Qur’an diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan,22 hari. Teridiri dari 30 juz, 114 surah, 6666 ayat,74437 kalimat, dan 325345 huruf. Turunnya Al Qur’an disebut nuzulul qur’an Wahyu  pertama  kali diturunkan adalah  Surat Al ‘Alaq ayat 1-5,

 

artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu(1), Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah(2), Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah(3), Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam(4), Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (5)

(QS. Al Alaq : 1-5)

Ayat tersebut diturunkan pada malam tanggal 17 Ramadhan 610 Masehi di gua Hiro ketika Nabi Muhammad Saw sedang berkhalwat. Pada saat itu pula Muhammad saw diangkat sebagai Rasulullah atau utusan Allah swt untuk menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia pada usia 40 tahun.

Sedangkan ayat terakhir diturunkan adalah Surat Al Maidah ayat 3,

 

Artinya: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu (QS. Al Maidah: 3)

 

Ayat terakhir tersebut diturunkan pada tanggal 9 Zulhijjah10 Hijriyah di Padang Arafah ketika beliau sedang melaksanakan ibadah haji wada’ (haji perpisahan) karena beberapa hari setelah menerima wahyu tersebut Nabi Muhammad wafat pada tanggal  12 Rabiul Awwal 11 Hijriyah bertepatan  8 Juni 632 M.

      

 

D.     Keistimewaan Al Qur’an atas kitab-kitab yang lain

1.   Al Qur’an merupakan mu’zijat nabi Muhammad SAW. Karena itu tidak ada seorangpun yang bisa membuat  kitab seperti Al Qur’an.

Firman Allah QS. Al Isra’: 88:

 

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain" (QS. Al Isra’: 88)

 

Baca dan pelajari juga juga QS. Al-Baqoroh ayat: 23)  

 

2.     Al-Qur’an merupakan kitab Allah yang dijamin kemurnian isinya oleh Allah sampai kiamat.

 

 

Artinya: Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya  (QS. Al Hijr: 9)

3.   Al Qur’an memiliki isi kandungan paling lengkap dan sempurna dan berlaku untuk  seluruh umat manusia.

4. Al Qur’an merupakan sumber ilmu pengetahuan.

5.   Al Qur’an mengandung semua hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan berlaku sepanjang masa, seperti akidah, fikih, akhlak, muamalah (pergaulan).

 

E.      Al Qur’an sebagai sumber hukum dan pedoman hidup sehari-hari

Bagi umat Islam Al-Qur’an bukan sekedar bacaan yang mendatangkan pahala, tetapi lebih dari itu adalah sebagai pedoman hidup yang wajib diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengamalkan Al-Qur’an kita akan memperoleh kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat.

Firman Allah

           

            Sabda Rasulullah Saw:

         artinya : Kutinggalkan untukmu dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada kedanya, yaitu kitabullah (Al Qur’an) dan sunah-Nya. (HR. Hakim)       

 

F.      Mencintai Al-Qur’an sebagai Kitab Allah

Sikap yang mneunjukkan bahwa kita termasuk yang mencintai Al-Qur’an dapat dibuktikan dengan berbagai cara, misalnya sbb:

1.      Melangkan waktu setiap hari untuk membaca Al-Qur’an dengan memahami arti bacaannya.

2.      Membaca Al-Qur’an secara benar sesuai hukum bacaan tajwid.

3.      Meletakkan Al-Qur’an ditempat yang terhormat, bukan disemabarang tempat.

4.      Tidak membaca atau acaan membawa lafal-lafal Al-Qur’an ditempat yang kotor, seperti   WC dll.

5.      Mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur’an dan mnejadikannya sebagai pedoman hidup.

6.      Mengajarkan Al-Qur’an kepada orang lain yang belum dapat membaca atau memahami isinya.

7.      Melakukan kajian Al-Qur’an untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi.

8.      Hikmat dan tenang ketika mendengarkan Al-Qur’an dimanapun berada.

 

 

G.Kedudukan Kitab - Kitab Allah SWT antara lain :

1.      ebagai pedoman manusia dalam hubungan dengan Allah SWT

Manusia sebagai pengemban risalah, wajib beriman kepada kitab – kitab Allah SWT dan memahaminya, karena kitab suci Al – Qur’an adalah kitab suci yang memuat ajaran – ajaran yang tercantum dSalam Zabur, Taurat dan Injil yang asli sekaligus yang menyempurnakan isi kitab – kitab yang terdahulu tersebut.

2.      Sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan diri sendiri.

Dengan memahami keberadaan dirinya sebagai mahluk Allah SWT, maka manusia sadar tentang fungsi dan tugasnya dalam kehidupannya di dunia ini.

3.      Sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan sesama manusia.

Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa setiap manusia didunia ini membutuhkan orang lain sebagai mitra dalam hidupnya, karena tidak seorang pun dapat hidup tanpa bantuan orang lain (QS. Az-Zukhruf (43):32).

4.      Sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan alam dan lingkungannya.

Dalam memanfaatkan alam ini, manusia tidak dapat terlepas dari peraturan – peraturan Allah SWT yang berlaku di alam semesta ( Sunnatullah ), tetapi pemanfaatan tersebut mesti disesuaikan dengannya, agar dapat menjadi rahmat bagi kehidupan manusia sesuai dengan ke-universalan ajaran kitab Allah SWT. Sebagaimana yang dijelaskan dalam (QS. Al-Anbiya (21):107)


salam admin

andy2dsd

Bagikan ke Facebook Bagikan ke Twitter

Komentar

8 tanggapan untuk "Materi PAI XI : Iman kepada Kitab-kitab Allah"

Andik pada 17:12, 22-Peb-12

hadir gan..
Mantap.. biggrin

Jamblang pada 16:03, 26-Apr-12

ehhh gimana sih gua kan nyari dalil naqli tulisan arabnya kok malah gak ada sih ahhhhh Jamblang

Annida pada 15:06, 03-Apr-13

gk ada hadist tentang zabur,taurat.injil dan al-quran ya??atau emng aku yg gk liat..

yuvia pada 18:07, 24-Peb-14

bisa kasi, cara mengamalkan kitab kitab ALLAH SWT dlm kehidupan sehari hari. 1 persatu dr kitab taurat - al quran
!

jani pada 18:01, 03-Jun-14

ada fungsi dan hikmah beriman kepada allah nggak....

Yusuf Machendra pada 20:42, 19-Agu-14

mantap gan,setelah mencari dan menanyakan kemana2 dan akhirnya ketemu juga. Maju terus blog ini! (Y) #Respect

Yusuf Machendra pada 20:43, 19-Agu-14

cuman kurang terang/cerah aja warna latar blog nya,jadi klo baca nya jadi gtu deh..

effeni pada 16:40, 26-Okt-14

Pengen tau lebih detail ttg isi suhuf bukan garis besarnya aja.

Langganan komentar: [RSS] [Atom]

Komentar Baru

[Masuk]
Nama:

Email:

Komentar:
(Beberapa Tag BBCode diperbolehkan)

Kode Keamanan:
Aktifkan Gambar